Odoo là gì ? Odoo có gì đặc biệt với các CRM khác ?

I. ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planing) : Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống...

Subscribe to our newsletter

Instagram