Web Development

Giới thiệu về PHP

Mã PHP được thực thi trên máy chủ. Những gì bạn nên biết

View trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về khung nhìn View in ASP.NET MVC Framework. View là một giao...

Model trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Model trong ASP.NET MVC framework. Mô hình đại diện cho dữ...

ActionVerbs trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về thuộc tính bộ chọn ActionVerbs. Công cụ chọn ActionVerbs được sử...

Action Selectors

Action selector (Bộ chọn hành động) là thuộc tính có thể được áp dụng cho các Action Method. Nó giúp công cụ định...

Action method trong MVC ASP.NET

Action method Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Action method của lớp Controller.

Controller trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Controller trong ASP.NET MVC. Controller trong kiến ​​trúc MVC xử lý...

Định tuyến (Routing) trong MVC

Trong ứng dụng ASP.NET Web Forms, mọi URL phải khớp với một tệp .aspx cụ thể. Ví dụ: URL http: //domain/studentsinfo.aspx phải khớp...

Cấu trúc thư mục ASP.NET MVC

Chúng tôi đã tạo ứng dụng MVC 5 đầu tiên của chúng tôi trong phần trước. Visual Studio tạo cấu trúc thư mục...