Centos OS

Sửa lỗi : Failed to synchronize cache for repos trên Centos 8

Khi kiểm tra và update thì thấy hiện lên thông báo lỗi : Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml